Giáo trình – kiến thức của học viên, cẩm nang của giáo viên